Aŭtorarajto Mia Propra Verko/VAZNak/Laborgrupo Kritikaj Spiritoj

Auteursrecht Mijn Eigen Werk/VAZNaK/Werkgroep Kritische Geesten

Op alle onderdelen van Mijn Eigen Werk(*)/Culturele Verschijnselen rust auteursrecht.

Kopirajto kuŝas sur ĉiuj partoj de Mia Propra Laboro (*) / Kulturaj Fenomenoj.

Overname van tekst, foto’s, et cetera mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden na schriftelijke toestemming van MEW/Culturele Verschijnselen /Rudolf Veenendaal, Maria Distel, Simon Trap, Johan Wilgenbos, e.a.

Kopii tekston, fotojn, ktp estas permesita nur laŭ certaj kondiĉoj post skriba permeso de MEW / Culturele Verschijnselen / Rudolf Veenendaal, Maria Distel, Simon Trap, Johan Wilgenbos, kaj aliaj.

Verzoeken tot publicatie van teksten, citaten, afbeeldingen, et cetera kan men uitsluitend via rudolfveenendaal(at)antenna.nl indienen.

Petoj pri publikigo de tekstoj, citaĵoj, bildoj ktp povas esti senditaj nur per rudolfveenendaal (at) antenna.nl.

(*) Het betreft hier alle bestanden die zelf geproduceerd zijn onder welke naamsvermelding dan ook.

Afbeeldingen die niet tot mijn eigen werk behoren, maar wel met alle zorgvuldigheid onder strikte voorwaarden geplaatst zijn (toestemming pictoright) vallen ook onder de auteurswet van 1912.

Publicatie zonder toestemming op welke wijze dan ook is strafbaar volgens de Auteurswet van 1912.

(*) Ĉi tio koncernas ĉiujn dosierojn memproduktitajn sub ia ajn atribuo.

Bildoj, kiuj ne apartenas al mia propra verko, sed estis metitaj kun ĉiu zorgo en striktaj kondiĉoj (permeso de bilda rajto), ankaŭ submetiĝas al la kopirajta leĝo de 1912.

Publikigo sen permeso iel ajn estas puninda laŭ la Kopirajta Leĝo de 1912.

Verdere informatie is te vinden via:

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/nl/wiki/Auteurswet_1912

© MijnEigenWerk/ Culturele Verschijnselen 2010-2021

Verklaring Autonome Kunstenaars

VAZNaK

Vrije
Autonome
Zelfstandig
Nadenkende
Kunstenaars

Senpaga
Sendependa
Sendependa
Pensema
Artistoj

Met als doel dat kunstenaars onbelemmerd in vrijheid en onafhankelijk van maatschappelijk, politiek of religieus denken hun kunst kunnen maken en uitdragen en op eigen wijze in levensonderhoud kunnen voorzien.

Kun la celo, ke artistoj povu krei kaj disvastigi sian arton senbride en libereco kaj sendepende de socia, politika aŭ religia pensado kaj havigi vivrimedojn laŭ sia propra maniero.

De kunstenaar, daar wordt onder verstaan iedereen die vakbekwaam scheppende arbeid verricht en/of produceert, moet vrij van economische, politieke en maatschappelijke of religieuze belangen, bedrijven en media, kunnen werken, zijn of haar werk uitdragen in de openbaarheid zonder belemmerende voorwaarden en vrij zijn om daarvoor een honorarium voor te verwerven of te ontvangen.

Geen enkel instituut, (overheids-)instelling, organisatie – maatschappelijk; religieus; politiek; of de staat en dergelijke mag invloed uitoefenen op het werk van de kunstenaar.

De kunstenaar is vrij van medische, psychische en lichamelijke dwang en zal zich niet laten intimideren om deel te nemen aan kunstprojecten, tentoonstellingen, festivals e.d. onder voorwaarden die de psychische en lichamelijke integriteit aantasten. De Code van Neurenberg dient gerespecteerd te worden.

De kunstenaar werkt en leeft autonoom en hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen aan personen en instanties, overheden, politieke en religieuze organisaties en dergelijke.

Het werk, uitvoering, reproductie, publicatie en elke andere vorm van openbaarmaking is auteursrechtelijk beschermd volgens de geldende auteursrechten zoals deze zijn vastgelegd in de wetgeving.

VAZNaK is voor vrijheid van elke kunstenaar, waar ook ter wereld, en vrije expressie voor iedereen met tegelijkertijd het respect tonen voor anderen en andersdenkenden.

NB.: VAZNaK is een warm voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Wij zijn tegen elke vorm van Apartheid!

Tot zover de belangrijkste uitgangspunten van VAZNaK, opgesteld op 13 december 2014, bijgewerkt op 8 januari 2020, herzien op 5 mei 2021,  namens hen en mijzelf Rudolf Veenendaal (o.b.a. Bart R.), meer dan 35 jaar lang autodidact veelzijdig kunstenaar.

Werkgroep Kritische Geesten

Anarchistisch zijn met een Eigen Onafhankelijke mening, niet zelfgenoegzaam, wel zelf nadenkend. Anarchisme zonder politieke correctheid.

Ni estas kontraŭ ia Apartheid!

Tiom pri la ĉefaj principoj de VAZNaK, ellaboritaj la 13an de decembro 2014, ĝisdatigitaj la 8an de januaro 2020, reviziitaj la 5an de majo 2021, nome kaj mi Rudolf Veenendaal (inkluzive Bart R.), memlernanta diverstalenta artisto dum pli ol 35 jaroj.
Laborgrupo Kritikaj Mensoj

Esti anarkiisto kun via propra sendependa opinio, ne memkontenta, sed mempensa. Anarkiismo sen politika korekteco.