Auteursrecht Mijn Eigen Werk/VAZNaK

Op alle onderdelen van Mijn Eigen Werk(*)/Culturele Verschijnselen  rust auteursrecht.

Overname van tekst, foto’s, et cetera mag uitsluitend  onder bepaalde voorwaarden na schriftelijke toestemming van MEW/Culturele Verschijnselen /Bart Rovers.

Verzoeken tot publicatie van teksten, citaten, afbeeldingen, et cetera kan men uitsluitend  via fotowerk(at)antenna.nl  indienen.

(*) Het betreft hier alle bestanden die zelf geproduceerd zijn onder welke naamsvermelding (pseudoniemen) dan ook.

Afbeeldingen die niet tot mijn eigen werk behoren,  maar wel met alle zorgvuldigheid onder strikte voorwaarden geplaatst zijn (toestemming pictoright) vallen ook onder de auteurswet van 1912.

Publicatie zonder toestemming op welke wijze dan ook is strafbaar volgens de Auteurswet van 1912.

Verdere informatie is te vinden via:

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/nl/wiki/Auteurswet_1912

© Bart Rovers/ Culturele Verschijnselen  2010-2018

Verklaring Autonome Kunstenaars

VAZNaK

Verenigde
Autonome
Zelfstandig
Nadenkende
Kunstenaars

Met als doel dat kunstenaars onbelemmerd in vrijheid en onafhankelijk van maatschappelijk,  politiek of religieus denken hun kunst kunnen maken en uitdragen en op eigen wijze in levensonderhoud kunnen voorzien.

De kunstenaar, daar wordt onder verstaan iedereen die vakbekwaam scheppende arbeid verricht en/of produceert, moet vrij van economische, politieke en maatschappelijke  of religieuze belangen, bedrijven en media, kunnen werken, zijn of haar werk uitdragen in de openbaarheid zonder belemmerende voorwaarden en vrij zijn om daarvoor een honorarium voor te verwerven of te ontvangen.

Geen enkel instituut, (overheids-)instelling, organisatie – maatschappelijk; religieus; politiek; en dergelijke mag invloed uitoefenen op het werk van de kunstenaar.
De kunstenaar werkt en leeft autonoom en hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen aan personen en instanties, overheden,  politieke en religieuze organisaties en dergelijke.

Het werk, uitvoering, reproductie, publicatie en elke andere vorm van  openbaarmaking is auteursrechtelijk beschermd volgens de geldende auteursrechten zoals deze zijn vastgelegd in de wetgeving.

VAZNaK is voor vrijheid van elke kunstenaar, waar ook ter wereld, en vrije expressie voor iedereen met tegelijkertijd het respect tonen voor anderen en andersdenkenden.

NB.:  VAZNaK is een warm voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Tot zover de belangrijkste uitgangspunten van VAZNaK, opgesteld op 13 december 2014,  bijgewerkt op 5 januari 2018, namens hen en mijzelf, Bart Rovers,  34 jaar lang autodidact veelzijdig kunstenaar.